Partnerskap ger mer än bara tak över huvudet

16 september, 2013

0


Maria Leiner från Nätverket Social Ekonomi Skåne och Eva Hall från Röda korset.

Landstingens köp av privat vård har ökat med nära 60 procent på fem år. Ändå är det bara knappt tre procent av 24 miljarder som går till idéburen sektor.  Vad beror det på? Varför är frivilligorganisationer så dåliga på att vinna upphandlingar och utnyttja lagen om valfrihet? Behöver vi rent av särskilda regler som bättre ser till idéburens sektors förutsättningar? Frågar man Eva Hall, från Röda korset, är svaret ja.

– Vi är särskilda, därför måste vi också ha särskilda villkor. Lagen om offentlig upphandling är ett hinder, vi måste hitta nya former för upphandlingsförfarandet säger hon, väl medveten om att uttalandet är kontroversiellt.

Det Eva Hall och många andra pratar om just nu är idéburet offentligt partnerskap (IOP). Ett partnerskap som i dagsläget existerar mellan Region Skåne och sju idéburna organisationer, som bara lämpar sig under speciella förutsättningar. Först och främst får det inte finnas någon marknad eller en konkurrenssituation, det vill säga det samhället får av den idéburna föreningen ska ingen annan kunna erbjuda.

– Man kan köpa upp härbärgen, men man kan inte köpa upp Stadsmissionen. Man får så mycket mer än bara tak över huvudet, säger Eva Hall. När det gäller Röda korsets verksamhet kan man köpa upp terapi för traumatiserade, men du kan inte köpa upp internationell trovärdighet, samverkan med frivilliga, eller hjälp med familjeåterförening. Allt det som utgör helheten är ingen marknad. För det finns ingen annanstans, fortsätter hon.

Bägge parter i en IOP är med och finansierar verksamheten, antingen via pengar eller via frivilliginsatser. Den bygger på ett ömsesidigt förtroende och avtalet inte är lika detaljreglerat som vid en upphandling. Västerås kommun har länge haft ett partnerskap med Stadsmissionen och i Skåne är det hittills väl beprövad verksamhet som Röda Korsets traumacenter, olika Fontänhus och Stadsmissionens härbärgen som har kunnat visa på den särart och det mervärde som krävs för att ingå i ett IOP. Men i teorin så skulle många fler organisationer kunna bli aktuella framöver.

–  Tiden är inne för idéburen sektor. Debatten om vinster i välfärden gör att politikerna frågar oss om hjälp för att hitta alternativ. Jag säger inte att vi är lösningen på allt, det behövs både privata företag och en stark offentlighet, men vi behöver hitta fler sätt att lösa problemen, säger Eva Hall.

Allt fler myndigheter blir medvetna om att det inte går att få det man behöver genom att enbart titta på prislappen. Sociala hänsyn och mjuka värden måste finnas med i diskussionen kring vad vi vill åstadkomma med olika insatser i välfärden och listan på verksamheter där idéburen sektor kan bidra med ett mervärde är lång: Boende för ensamkommande flyktingbarn, äldreomsorg, barnomsorg, skola, ungdomars delaktighet, integrationsfrågor, etc. Med andra ord överallt där medborgare finns och verkar i sin vardag, kan också idéburen sektor skapa mervärde genom sin speciella kompetens, engagemang och sin delaktighet.

I Skåne har nuvarande partnerskap funnits i cirka ett år och det är dags för utvärdering. Men inte genom att enbart räkna på antal deltagare och kostnader, utan genom att också se till kvalitativa faktorer.

– Skillnaden mellan IOP och vid en traditionell upphandling är att vi har en pågående dialog, det är bättre än mätbara utvärderingar när det handlar om människor. Det går helt enkelt inte att räkna på allt. Jag brukar i stället prata om ”praxis-evidens” . Ser vi att folk mår bättre av att komma till oss så funkar uppenbarligen det vi gör, avslutar Eva Hall.

Läs mer om IOP på www.skane.se/iop

Elin Dagerbo