Frivilligcentra

25 juni, 2013

0


Engagemang! Det är engagemang som jag tänker på då jag läser om Frivilligcentra. När jag förstår vilka event och arrangemang centret medverkat på och förverkligat. När jag träffar Malin, Alexandra och Karin som jobbar på Frivilligcentra. Det strålar och förmedlas engagemang kring hela deras verksamhet.

Frivilligcentra drivs av MIP, Malmö Ideella Föreningars Paraplyorganisation. CPE, Centrum för Publikt Entreprenörskap, har varit med som stöd och coach under Frivilligcentras arbete. Frivilligcentra startade efter diskussioner mellan stadskontoret och föreningslivet kring hur frivillig socialt arbete inom äldreomsorgen kunde utvecklas. Uppdraget blev att skapa social samvaro för äldre genom frivilliga krafter och föreningar. Detta arbete pågick fram till årsskiftet när det uppdraget från Malmö stad tog slut. Genom åren har verksamheten utvecklats till att omfatta människor i alla åldrar. Frivilligcentra är en form av förmedlingsbyrå där man ser människor som vill och behöver vara delaktiga i ett föreningsliv.

Människor som har resurser som de vill dela med sig av till andra. Man ser även ett område i samhället och ett behov som behöver fyllas. Det är en festival som ska ordnas, personer på ålderdomshemmet behöver komma ut på fler promenader, en konsert eller ett idrottsevenemang ska äga rum. Allt detta och mycket annat kräver ideella insatser. Frivilligcentra jobbar för att matcha resurserna med behovet. Frivilligcentra är en mötesplats som därmed underlättar för föreningar/behov och frivilliga krafter att finna varandra. Detta skapar en meningsfull vardag, för såväl den personen som gör en ideell insats som för mottagaren av insatsen.

Syftet med Frivilligcentra är att bidra till ett ökat deltagande i föreningslivet. Fokus är på ungdomar och kvinnor som inte tidigare varit verksamma inom föreningslivet. Som ny i en stad eller ny i ett land är det svårt att veta dels hur samhället är uppbyggt med näringsliv, kommunal verksamhet och ideella organisationer. Men det är även svårt att veta vad man kan göra för att engagera sig och hur man hittar dessa ställen. Därför arbetar Frivilligcentra med Engagemangsguide. Genom detta projekt utvecklar man metoder för att ta tillvara på frivilligas engagemang.

Frivilligcentra är i ett vägskäl där framtiden är oviss. Projekttiden löper ut och efter juli månad har projektet inte längre någon finansiering för sin verksamhet. Frivilligcentra har arbetat med förhoppningen om att kunna bli ett permanent kunskapscenter där man såväl förmedlar och matchar ideella insatser som sprider information om ideellt engagemang. Frivilligcentra arbetar för att skapa, stärka och uppmärksamma ideellt engagemang. Genom att samarbeta med allmänheten, föreningslivet, skolor, kommun och företag så skapas engagemang och individer och grupper guidas till frivilliguppdrag. Engagemanget stärks genom att metoder och goda exempel sprids. På så sätt arbetar man med flertalet aktörer. Förutom engagemang så bidrar Frivilligcentra med glädje men även med kunskap och utbildning.

Det finns så mycket engagemang och det finns behov av engagemang. Någon måste koordinera detta. Någon måste berätta var volontärerna finns och vart volontärer ska vända sig med sitt engagemang. Någon måste sprida info om olika uppdrag där frivilliginsatser behövs och få fler intresserade av ideellt engagemang. Frivilligcentra är en förmedlingsbyrå som gör detta, och som en bieffekt är de även en folkbildare som sprider goda exempel och kunskap till samhället och dess medborgare.

Besök Frivilligcentras hemsida

Text skriven av Emma Johnsson