2013 är medborgarens år

24 januari, 2013

02013 är medborgarens år enligt Europeiska Unionen. De uppmanar till en ökad dialog mellan olika aktörer inom regeringen, näringslivet och civilsamhället. Olika sektorer och nivåer i samhället ska mötas på ett bredare och djupare plan för att därmed bättre tillgodose individers behov och rättigheter. För att diskutera detta vidare har Philip Sandberg, som jobbar på Centrum för Publikt Entreprenörskap och Somali information and Business Center, intervjuats.

Varför är det viktigt med en ökad dialog mellan olika aktörer i samhället?

Samverkan är jätteviktigt för att kunna lösa de samhällsutmaningar vi har idag. Det går inte att lösa nya problem med gamla metoder utan istället måste vi hitta nya sätt att göra det på. För att lyckas med det är det en förutsättning att inte enbart det offentliga gör det utan då måste man även ta in den idéburna sektorn. Just samverkan jobbar man mycket med i olika ungdomsutbyten. Här kan man använda frågor och utmaningar i samhället, så som landsbygdsutveckling och integrationsfrågor, som tema och diskutera hur man väver samman olika sektioner i samhället. Alla har något att bidra till det samarbetet och det bidrar på något sätt till en win-win situation där varje part får ge sina erfarenheter, sina synpunkter och samtidigt ta del av andras och på så sätt lära sig något nytt.

Varför är det viktigt att ungdomar i Europa möts över gränserna?

Det fungerar inte att jobba enligt gamla metoder. Det ser man ganska lätt i och med att ungdomsarbetslösheten i Europa är skyhög och i flera länder råder en djup ekonomisk kris. Detta skapar ganska mycket spänningar i samhället och det gör också till exempel att främlingsfientliga partier växer sig starkare. Ett exempel är i Ungern där en del soppkök för hemlösa drivs av högerradikala partier. Liknande är Al-shabab i Somalia och Hizbollah i Libanon. De utnyttjar helt enkelt den här typen av kris för att få igenom sitt eget budskap. Då måste man dels hitta sätt där olika sektorer går samman men man måste också skapa en framtidstro bland ungdomar. Det gör man inte när man ser sina föräldrar gå arbetslösa och det sociala skyddsnätet monteras ner. Då vänder man sig kanske till mer radikala partier som ifrågasätter hela det demokratiska systemet. Om du istället får vara med i ett ungdomsutbyte där du får träffa andra ungdomar från olika delar av Europa och du får se att det finns väldigt mycket som man kan göra tillsammans och det finns väldigt mycket JAG kan bidra med till lokal utveckling. Att ungdomar ser att detta kan man göra med personer oavsett om det ligger en gräns mellan oss eller inte. Den som bor på andra sidan gränsen kanske har en fantastisk idé och då kan man genomföra den tillsammans. Jag tror att eldsjälar och entreprenörer växer fram genom möten med andra människor, deras idéer och tillsammans kan era gemensamma idéer blomma ut och skapa nya sätt att jobba på. Nätverk, såväl mellan sektorer men också mellan ungdomar i Europa, över gränserna är jätteviktigt och det är en förutsättning för att vi ska klara oss i framtiden. Nya företag och organisationer kan växa fram ur dessa nätverk och den tilliten i samhället som de skapar. Genom utbyten kan ungdomar bredda sina vyer, möta andra ungdomar och se att all propaganda inte stämmer. Man får möta ungdomar från områden och länder som man aldrig träffat tidigare men man har kanske hört en hel del negativa saker om dem. Genom ett utbyte får man träffa dessa personer och ser då att allt som sägs kanske inte alls stämmer, det är inte en grupp i samhället som är skuld till alla problem. Istället för att känna ett hat mot en grupp som man tror är på ett visst sätt så får man nu möta personligheter och individer. Efter ungdomsutbyten med olika aktiviteter och gruppövningar så blir många bra vänner. I förlängningen så tror jag att det är det, möten över gränserna, som förhindrar att hela Europa brakar ihop.

Hur ska dessa möten över gränserna skapas?

EU-projekten kan vara det som gör att man vågar ta fler steg. Det finns fortfarande många ungdomar i Europa som inte har en aning om att du kan åka och söka jobb i vilket som helst av EU-länderna. Du kan ta med din a-kassa till andra EU-länder, du kan studera i ett annat EU-land eller ha praktik i ett annat land och ha samma rättigheter som övriga i det landet. Andra kanske vet om detta men vågar inte åka till ett annat land, tala ett annat språk och klara mig själv. Då kanske ett ungdomsutbyte gör att man får kontakt med andra, man märker att det inte är så farligt och då vågar ta steget ut. Det finns ganska många möjligheter men dels kan det handla om för dålig information och dels kan det vara en fråga om bristande självförtroende. Ett ungdomsutbyte handlar om att utmana sina fördomar, att växa i sig själv och att vidga sitt nätverk. Det gör att du skapar en lite mer europeisk identitet och ser att du är del av något större.

Det handlar alltså om både lokal och global utveckling. Att få ett utbyte globalt och kunna skapa något lokalt från den erfarenheten och vice versa

Ja, de båda hänger samman. Det finns ju folk som menar att det är någon form av motsatsförhållande och att om du får en global identitet så har du ingen lokal samhörighet men det tror jag inte alls, utan jag tror tvärtom. Det märker man själv om man ska åka iväg någonstans till ett annat land så kommer man ju ändå som en representant från sin egen by där man växte upp och det är något man är stolt över. Det väcker andras nyfikenhet. Du kan ha en stark lokal identitet till en plats och samtidigt känna samhörighet och dela värderingar med personer från andra platser. Jag kan ha väldigt mycket mer gemensamt med en portugis jämfört med en person från Dalby. Det kan ju vara större skillnader inom ett land än vad det är mellan olika regioner och mellan stad och landsbygd än vad det är mellan olika länder. Ett utbyte och ett möte med andra ungdomar kan vara ett första steg i att bryta invanda tankemönster.

Tror du att detta kan motverka ungdomsarbetslösheten?

Ja, absolut. De flesta entreprenörer skapar inte något helt nytt utan istället tar de något som fungerar väldigt bra, överför det till en annan del av världen och får det att växa där. Europa kan inte bara vara en plats där vi utbyter varor och kapital utan det måste även vara en plats där människor möts över gränserna. Det är i detta möte som idéer föds, gror och växer. Dessa möten är en del av EU:s politik eftersom de är medvetna om att det är en utmaning att skapa samhörighet över gränserna och därför måste man jobba vidare med det. Börja tänka i andra banor och jobba med det för att skapa hållbarhet. Det finns stora möjligheter för Europas ungdomar att mötas men det gäller att sprida information och självförtroende till dem. Även bryta invanda mönster och visa att Europa har så mycket mer att erbjuda än bara London och Barcelona, dit de flesta väljer att åka.

Här följer några relevanta länkar för den som vill veta mer om ungdomsutbyten

www.ungdomsstyrelsen.se/ungdomsutbyte

http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/youth_exchanges/index_eu_sv.html

Philip har även varit med och startat LIPS, Lunds Ideella Föreningars Paraplyorganisation med Socialt arbete. Läs mer om LIPS här http://www.publiktentreprenorskap.se/2013/01/foreningar-med-socialt-arbete-startar-paraplyorganisation/