dela med dela med   rss rss   språk språk
Ett designlabb samägt av alla sektorer skulle vara unikt i världen.

[Frirum för nytänk]

Tänk om det skulle gå att skapa ett frirum där aktörer från samhällets alla sektorer kunde mötas och gemensamt kraftsamla kring konkreta samhällsutmaningar? En metod som möjliggjorde jämlik samverkan och där allas kunskaper och kompetenser togs tillvara? ... [läs mer]

Vad är Centrum för Publikt Entreprenörskap?

Centrum för Publikt Entreprenörskap är ett resurscentrum för människor och organisationer som har en samhällsutvecklande idé. Vi stöttar samhällsentreprenöriella initiativ i hela Skåne genom att erbjuda mentorskap och rådgivning kring finansiering, organisering, projektledning, kommunikation och tillgång till våra sektorsövergripande nätverk. Alla våra tjänster är kostnadsfria. Dessutom arbetar vi i samarbete med högskolor och universitet med att skapa och sprida kunskap om samhällsentreprenörskapets betydelse.

Centret är ett initiativ från idéburen sektor som är finansierat av Region Skåne och drivs i regi av Folkuniversitetet. Läs mer…

Aktuellt
Länkar
Externa nyheter via RSS